ساسان گالری
در حال بارگذاری
تابلو نقاشی آبرنگ اثر سرباز

تابلو نقاشی آبرنگ اثر سرباز

تابلو نقاشی آبرنگ اثر سرباز : او پاسدار درخت جاویدان و همه زمین است.

تابلو نقاشی آبرنگ اثر خیال پرواز

تابلو نقاشی آبرنگ اثر خیال پرواز

تابلو نقاشی آبرنگ اثر خیال پرواز : نماد ها و نقوش جنبه نمادین و آیینی داشته اند و بر پایه نوعی فلسفه متکی بر طبیعت گرایی بوده است .

تابلو نقاشی آبرنگ اثر نگهبان

تابلو نقاشی آبرنگ اثر نگهبان

تابلو نقاشی آبرنگ اثر نگهبان : و او از آسمانها و زمین نگهبانی و محافظت می کند.

تابلو نقاشی آبرنگ اثر نشتیفان

تابلو نقاشی آبرنگ اثر نشتیفان

تابلو نقاشی آبرنگ اثر نشتیفان : هماهنگ با شیب تپه در مقابل پهنای آسمان خلاقیت گذشتگان را نقل می کند.

تابلو نقاشی آبرنگ اثر پیسوز

تابلو نقاشی آبرنگ اثر پیسوز

تابلو نقاشی آبرنگ اثر پیسوز : پیسوز مفرغی میراث ایران باستان

تابلو نقاشی آبرنگ اثر سخاوت

تابلو نقاشی آبرنگ اثر سخاوت

تابلو نقاشی آبرنگ اثر سخاوت : گاو کوهان دار مظهر حاصلخیزی در زمین است. اعتقاد بر این است زمین روی شاخ گاو قرار دارد.

تابلو نقاشی آبرنگ اثر میراث

تابلو نقاشی آبرنگ اثر میراث

تابلو نقاشی آبرنگ اثر میراث : شاخ های پر پیچ گاو، جلوه ای معنایی از عقیده مردم ایران باستان در نزول باران

تابلو نقاشی آبرنگ اثر عصیان

تابلو نقاشی آبرنگ اثر عصیان

تابلو نقاشی آبرنگ اثر عصیان : پلنگ نماد سلطنت و تسلط و شجاعت و بز پیک باران

تابلو نقاشی آبرنگ اثر اقتدار

تابلو نقاشی آبرنگ اثر اقتدار

نقاشی انتزاعی آبرنگ اثر اقتدار : تداوم قدرت و سلطنت، میراث ایران باستان

تابلو نقاشی آبرنگ اثر تکامل

تابلو نقاشی آبرنگ اثر تکامل

تابلو نقاشی آبرنگ اثر تکامل : نگهبان آزادی و پیروزی، میراث ایران باستان